Rozdzielność majątkowa a upadłość konsumencka 2024

W kontekście upadłości konsumenckiej i rozdzielności majątkowej w Polsce w 2024 roku, kluczowe są zmiany prawne i praktyczne aspekty dotyczące zarówno osób zadłużonych, jak i ich małżonków. Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i ma na celu umorzenie zobowiązań wobec wierzycieli.

Upadłość konsumencka 2024

Wpływa ona jednak nie tylko na sytuację prawną dłużnika, ale również na jego małżonka, zwłaszcza w przypadku, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej.

Zobacz także: Jak napisać wniosek o upadłość konsumencka?

W Polsce, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podstawowym ustrojem majątkowym w małżeństwie jest wspólność ustawowa, powstająca automatycznie z chwilą zawarcia małżeństwa. W ramach tego ustroju, majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa jest traktowany jako wspólny. Możliwe jest jednak ustanowienie rozdzielności majątkowej, często nazywanej intercyzą, która powoduje, że każdy z małżonków dysponuje swoim osobistym majątkiem.

Podział majątku a upadłość konsumencka

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona na kilka sposobów, m.in. poprzez zawarcie umowy przed notariuszem (intercyza), orzeczenie sądu (np. w przypadku rozwodu lub separacji), a nawet automatycznie w wyniku ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków. Ważne jest, że w przypadku upadłości konsumenckiej jednego z małżonków, cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, co może oznaczać realną stratę dla drugiego małżonka.

Zobacz także: Jak zmieniała się upadłość konsumencka?

W przypadku rozdzielności majątkowej, jej skuteczność w stosunku do masy upadłości jest uzależniona od czasu jej ustanowienia. Aby była skuteczna, umowa intercyzy musi zostać zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli rozdzielność została ustanowiona sądownie, okres ten skraca się do jednego roku przed złożeniem wniosku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej wprowadza automatycznie między nimi ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, z wyłączeniem przedmiotów służących wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej przez małżonka upadłego, chyba że zostały nabyte w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o upadłość.

Podsumowując, upadłość konsumencka w Polsce ma istotne konsekwencje dla majątku małżonków, zwłaszcza w przypadku wspólności majątkowej. Rozdzielność majątkowa może stanowić pewien rodzaj ochrony majątku przed włączeniem do masy upadłości, ale jej skuteczność zależy od momentu jej ustanowienia w stosunku do złożenia wniosku o upadłość

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top